Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
- Adelsö kyrka
- Alsnöhus
- Båtuppdrag
- Hovgårdsberg
- Kvinnograv
- Kungshögar
- Medeltida hamn
- Närkällan
- Runstenar
- - Runsten U 1
- - Runsten U 2
- - Runsten U 3
- - Runsten U 10
- - Runsten U 11
- Skopintull
- Terrass 1
- Terrass 2
- Tingshög
- Vikingatida hamn
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Runsten U 11


Runsten U 11 - Digitalt uppmålad.

Runt år 1070, ca 100 år efter att Birka upphört att vara handelsplats flyttas det här 9 ton tunga stenblocket hit för att bli en runsten.

För att bildytan skulle få rätt vinkel och synas väl mot inseglande gäster lät man den spetsiga bakkanten vila uppe på den äldsta, då flera hundra år gamla, kajens södra ände.

Ornamentiken består av en runbärande drake, bunden till stenen av tre ormar. Den nedre ormen binder ihop drakens hals och stjärt som en boja. I sin kamp för att bli fri nyper draken ormen med sina klor och drar i knuten.

Allt är noga flätat efter konsttraditionens alla regler och varje kropp går omväxlande över och under utan avbrott, ju mer draken kämpar och sliter för att komma loss ju hårdare tvinnas ormarnas slingor ihop.

Denna konstform har bestämda regler och symbolik. Man bör nog se den runbärande draken som väktare av både sten och runinskrift och likt en vakthund ska den kopplas/bindas för att stanna kvar och utföra sitt uppdrag, år efter år.

Just den här typen av ornamentik är vanligast runt Mälardalen och när ormar saknas för att fläta draken finns en mekanisk boja.

Runinskriften: Den långa och unika runinskriften börjar bakom drakens huvud.

Råd du över runorna rätt lät rista dem Tolir Bryte i Rod åt Konungen.
-----------------------
Tolir och Gyla lät rista runorna dessa makarna båda efter sig märke
----------------------
Hakun bad rista
---------------------
Srni . . .

Rathu runar ret
(Råd du över runorna rätt)
En lyckönskan i alliteration där alla tre orden börjar med runan R (en populär rimform under vikingatid) tillägnad dig och övriga läsare för att ni ska lyckas tyda runornas budskap.

Rätt lät rista, Tolir bryte i Rod (åt) konungen
Här får vi reda på att det är kungens bryte, gårdsfogden Tolir som bestämt runinskriften.

Vad ”Rod” betyder vet vi inte, några gissar på ett tidigt roddarlag andra på att Hovgården var en västlig del av Roslagen.

Ordet KUNUKI ”konungen” är unikt, det är det äldsta skriftliga belägg vi har för en konung i Sverige, fast vid denna tid, ca 1065, fanns inte Sverige utan denna kung var nog ’kung över en stor del av Mälaren och förmodligen upp mot Gamla Uppsala.

Tolir och Gyla lät ris (ta runorna dessa) makarna båda efter sig märke.
Denna tredje del av runinskriften riktar sig till Tolir och Gylas barn och barnbarn, det är ett arvsdokument så att de i framtiden ska kunna hävda sin rätt till sin del av kungsgårdens mark.

Att vara bryte jämställs ofta med att vara träl men här ser vi en klar skillnad, att vara Kungens bryte ger både förmåner och makt att utfärda vissa domar. Tolir var en mäktig man i Hovgården, särskilt då kungen var på resa.

På insidan av drakens nedre kropp finns två extra slingor.

På den vänstra står: Hakun bad rista
Hakun är konungens namn och det var han som bad om att få stenen huggen.

På den högra sidan finns bara 3-4 oläsbara runor:
Snri...
och en halv huvudstav som runologen glömt fylla i med rött.

Kanske var det just här och då som stenen gick sönder och arbetet avbröts?
Utrymme för ytterligare 5-6 runor finns men dessa blev aldrig huggna eftersom inga spår av runor syns på slingans insida.

Ordet Snri går inte att tyda.

Runstenen är gammal, skadad och sliten.
Under 1800-talet samlade man ris framför stenen och eldade eftersom lutningen gav kraft åt elden. De avflagnade partierna på stenytan är sviter från detta. Till illdådets försvar kan nämnas att all färg saknades, runor och ornamentik var knappt synbara.

 
Alla runstenar i Hovgården
 
Runsten U 11
Stort granitblock vid det
vikingatida hamninloppet.
Runinskrift:
Råd du över runorna!
Rätt lät rista, Tolir bryte
i Rod åt konungen.
Tolir och Gyla lät rista
(dessa runor) makarna båda efter sig märke.
Håkon bjöd rista / Snri---

Runsten U 1
Röd sandsten.
Tidigare använd som tröskelsten till sakristian.
Nu inmurad i sakristians
vägg intill runsten U 10.
Runinskrift:
Eskil lät resa denna sten
efter --- sin fader, en
god bonde.

Runsten U 2
Förstörd/förlorad.
Tröskelsten till kyrkan.
Troligen röd sandsten.
Runinskrift:

Ofeg och ---björn de lät resa dessa stenar efter Ärnbjörn, sin fader.
Gud hjälpe hans själ!
Förstörd
och
förlorad

Runsten U 3
Fragment, röd sandsten
hittad vid utgrävning av
Alsnöhus 1916
Runinskrift:
aslua-a . . . ulbi

Runsten U 10
Röd sandsten.
Hittad 1920 intill gravfältet i Dalby, norra Adelsö. 
Nu inmurad i sakristians
vägg intill runsten U 1. Runinskriften är ännu inte tolkad .

Runinskrift:
aftybisontist-nsai
aklkukathif


Runor på föremål

Magiska runor på bronsbläck

Vid utgrävning 1992 hittades ett runbläck
med 52 magiska runor framför runsten U 11.

Tegelsten med runor.
Vid utgrävningen av Alsnöhus 1916 hittades
en tegelsten med runor.