Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
- Adelsö kyrka
- Alsnöhus
- Båtuppdrag
- Hovgårdsberg
- Kvinnograv
- Kungshögar
- Medeltida hamn
- Närkällan
- Runstenar
- - Runsten U 1
- - Runsten U 2
- - Runsten U 3
- - Runsten U 10
- - Runsten U 11
- Skopintull
- Terrass 1
- Terrass 2
- Tingshög
- Vikingatida hamn
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Runstenar i Hovgården

Av fem kända runstenar finns bara fyra kvar, runsten U 2 som förvarades i kyrkans vapenhus förstördes vid en brand.
Utöver runor på runstenar finns även två fynd med runor, en tegelsten från Alsnöhus och ett runbläck med 52 magiska runor.

Runsten U 1
Röd sandsten.
Tidigare använd som tröskelsten till sakristian, nu inmurad i sakristians
vägg intill runsten U 10.
Runinskrift:
Eskil lät resa denna sten
efter --- sin fader, en
god bonde.
Förstörd
och
förlorad
Runsten U 2
Troligen röd sandsten.
Förstörd/förlorad, tidigare tröskelsten in till kyrkan sedan förstörd vid brand i vapenhuset där den senare förvarades. 
Runinskrift:

Ofeg och ---björn de lät resa dessa stenar efter Ärnbjörn, sin fader.
Gud hjälpe hans själ!
Runsten U 3
Fragment, röd sandsten hittad vid utgrävningen av Alsnöhus 1916
Runinskrift:
aslua-a . . . ulbi
Runsten U 10
Röd sandsten.
Hittad 1920 i Dalby, norra Adelsö, nu
inmurad i sakristians vägg intill U 1.
Runinskriften är ännu inte tolkad.
Runinskrift:
aftybisontist-nsai
aklkukathif
Runsten U 11
Stort granitblock vid det
vikingatida hamninloppet.
Runinskrift:
Råd du över runorna!
Rätt lät rista, Tolir bryte i Rod åt konungen.
Tolir och Gyla lät rista (dessa runor) makarna båda efter sig märke.
Håkon bjöd rista / Snri---
Runor på föremål

Magiska runor på bronsbläck
Vid utgrävning 1992 hittades ett runbläck med 52 magiska
runor framför runsten U 11.

Tegelsten med runor.
Vid utgrävningen av Alsnöhus 1916 hittades en tegelsten
med ett medeltida namn med runor.

Mer om dessa kommer senare.....