Kärrbacka ligger ca 200 meter sydost om Björkö by.

Gravfältet brukar delas upp i tre delar, Stora och lilla kärrbacka och skogskärrbacka.

Kärrbacka har 45 synliga gravar
2 högar
1 röse
26 rektangulära gravar
10 runda stensättningar

4 treuddar
2 skeppssättningar

Gravfältet är delvis undersökt.
325x20-105 (NV-SÖ), bestående av ca 45 fornlämningar.
 

Dessa utgörs av:

1 röse
Röset är ca 20 meter i diameter och nästa 1,7 meter hög.
Stenarna är ca 0,4 meter stora och delvis lätt övermossade.
I röset finns två schakt, ett från SSÖ, 5-6 bred och 1,5-1,7 meter djup och ett från Söder 4-5 meter brett och ned till bottenskiktet. I schaktväggarna är talrika 0,3-0,4 m st stenar.

2 högar
Högarna är 8 respektive 10 m h och 0,7 respektive 0,6 m h. Båda har plant krön. Den större högen är skadad av grustäkt i SÖ delen.

ca 10 runda stensättningar
De runda stensättningarna är 3-10 m diam och 0,1-0,3 m h. Övertorvade med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. Tre har tendens till kantkedja, 0,1-0,2 m h, av 0,3-1,5 m (i regel 0,3-0,5) st stenar. Flera är mycket otydliga.

ca 26 rektangulära stensättningar
De rektangulära stensättningarna är 5-16x3-6 m (N-S till Ö-V) och 0,2-0,3 m h. Övertorvade. De flesta har kantkedja, 0,2-0,3 m h, av 0,4-1,5 m l stenar, ställvis utrasade.

2 skeppsformiga stensättningar
De skeppsformiga stensättningarna är 7 respektive 8 m l och 2,5 respektive 3 m br samt 0,2 respektive 0,3 m h. Övertorvade. Kantkedja, 0,2 m h, av 0,3-0,5 m l stenar. I stävarna är 0,6-0,9 l stenar, möjligen ursprungligen resta.

4 treuddar.
Treuddarna är 5-20 m i sida (en är 5 m och en är 17 m) och 0,3-0,4 m h (N, ÖSÖ, VNV till NÖ, ÖNÖ, SSV). Övertorvade med i ytan enstaka-talrika stenar, 0,2-0,3 m st. Kantkedja, 0,2-0,4 m h, av 0,3-0,8 m l stenar. 1-3 bevarade uddstenar, klumpformiga, 0,8-1 m st.

Terrassering, 18x5 m (NV-SÖ) och 0,1-0,4 m h. Ytan innehåller ställvisa 0,2-0,5 m st stenar. Den Ö kanten sluttar svagt uppåt och är ställvis kantad av 0,4-0,5 m l och 0,2-0,3 m h stenar. Den S kanten utgörs av en terrasskant, 0,3-0,4 m h. Den V kanten är tämligen rik på 0,3-0,6 m st stenar. Den N kanten är svåravgränsad.

 


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
Ett gravfält med över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsborg med vall och ett stenkors från 1800-talet, Ansgarsmonumentet.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är utformade som dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnens träkonstruktioner finns kvar på sjöbotten. På land idag finns markeringar för stenkistor.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka.
Idag en vacker äng men under mark döljer sig meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar av olika form och storlek.

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt många och stora skålgropar i ett begränsat område. En helig plats före vikingatid? 

12 - Kugghamn
Ett outforskat område med hallbyggnad och båtuppdrag.

13 - Korshamn
Hallbyggnader som kan ge oss en ny bild av staden Birka och tiden före. 

14 - Salviksgropen
En av Birkas gåtor.
En skyddad lagun och hamn?
Äldre än Birka?

15 - Ormknös
Ett vackert gravfält med 15 gravar från Birkas äldsta tid.

16 - Grindsbacka
Ett igenvuxet gravfält med 60 gravar, troligen från 1000-talet

17 - Kvarnbacka
Gravfältet har 185 gravar, några är stora skeppssättningar.

18 - Kärrbacka
Ett gravfält med 45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar i skogen på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
En ö under vikingatid med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
En del av Birka finns även i Lindby på Adelsö, ett gravfält med 20 gravar.

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och vikingaskepp mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Guide
Birka och Hovgården

Båt från Adelsö till Birka med guidade visningar.  

Stor karta
Södra Adelsö och Birka.
Från Runstenspark till Björkö by.
Zooma in, sök och klicka.

Donation
När du vill uppmuntra till fortsatt arbete av webbsidan om Birka och Hovgården.